Ngữ Pháp Tiếng Anh

Bài học tiếng anh về ngữ pháp: Bài 1 Danh từ (Noun) là gì

npw1445850825

Một danh từ có thể làm chủ từ của một động từ, bổ ngữ cho động từ “to be, become, seem”, túc từ của động

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 2: Sử dụng giới từ

luyen-nghe-tieng-anh-hieu-qua

Trong các câu trên “when mopping the floor”, “if at all possible” và “although very upset” là những mệnh đề giới từ, và đều đúng

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 3 : Sai sót trong so sánh

phat-am-tieng-anh-1

Câu văn so sánh dưới hình thức tính từ thường có một đối tượng được lấy làm chủ thể để so sánh với các đối

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 4 : Song song và cân đối

cach-hoc-tieng-anh-hieu-qua-va-don-gian-nhat

Không nên: The old house was battered by the rain and there was no color left because it was standing in the open sunlight. Trong

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 5: Đại danh từ

70b572c0-405b-11e6-8ffc-81376e592ebe

Có thể sửa lại rõ ràng hơn: Everybody who looked closely could see that she was a beautiful little girl. 1. Sử dụng đại danh

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 6: Sử dụng từ ngữ đơn giản

my-name-is-mina

Không sử dụng however hai lần trong một đoạn văn, bởi vì thay đổi chiều hướng lí giải 2 lần trong một đoạn văn sẽ

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 7: Cách dùng từ

images

In studies pertaining to identification of phenolic derivatives, drying of the paper gives less satisfactory visualization Một bài báo khoa học dễ hiểu là bài

Bài học tiếng anh về ngữ pháp – Bài 8: Mạo từ

bai-tap-tieng-anh12-unit-16-co-dap-an1

The wool that is produced in New Zealand is used to make sweaters and other garments. (Wool là danh từ không đếm được nhưng xác